Preiļu novads- vieta, kur ikviens ir svarīgs!

  Atbalstīsim iedzīvotājus neatkarīgi no sociālā stāvokļa, izglītības, politiskās vai reliģiskās pārliecības. Veicināsim līdzvērtīgu pilsētas un lauku teritoriju attīstību. Piesaistīsim ES fondu līdzekļus. Mērķus sasniegsim kopā!

 

Veselība, labklājība, sociālā aprūpe
    • Attīstīsim veselības aprūpi  Preiļu slimnīcā, ģimenes ārsta praksēs, feldšerpunktos. 
    • Pilnveidosim sociālos pakalpojumus, sniegsim aprūpi mājās.
    • Izmaksāsim jaundzimušo pabalstus.
    • Saglabāsim stipendiju programmu jaunajiem speciālistiem.
    • Atbalstīsim pansionātus, SAC, krīzes un dienas centrus, sociālās dzīvojamās mājas, grupu dzīvokļus, krīzes situācijā nonākušos.
    • Pielāgosim vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
    • Sniegsim atbalstu jaunajām, daudzbērnu un audžuģimenēm, aizbildņiem, aizgādņiem, maznodrošinātajiem, invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem, politiski represētajiem, barikāžu dalībniekiem, Černobiļas AES seku likvidētājiem, Afganistānas kara veterāniem.

Izglītība, kultūra, sports
    • Pamatizglītību nodrošināsim pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
    • Nodrošināsim brīvpusdienas 1.-12. klasēm, prēmēsim labākos pedagogus, skolēnus.
    • Atbalstīsim inovācijas,  jaunākās tehnoloģijas skolās un bibliotēkās.
    • Nodrošināsim bērniem vietas bērnudārzos, labiekārtosim rotaļu laukumus.
    • Atbalstīsim bērnu un jauniešu iniciatīvu centrus. Izveidosim jauniešu domi. Atbalstīsim mūžizglītību. 
    • Veicināsim sporta, mūzikas un mākslas skolas, Aglonas bazilikas kora skolu attīstību.
    • Rekonstruēsim kultūras pasākumu norises vietas. Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus. Izveidosim vienotu kultūras un sporta pārvaldi.
    • Sadarbosimies ar Rīgas tūrisma radošo industriju tehnikuma Preiļu filiāli.
    • Sadarbosimies ar Aglonas Katoļu ģimnāziju un Preiļu Brīvo skolu.
    • Saglabāsim kultūrvēsturiskās vērtības.
    • Atbalstīsim novada sportistu dalību valsts līmeņa sacensībās, sekmēsim vietējās aktivitātes. Prēmēsim labākos.
    • Renovēsim sporta skolu un stadionu. Pabeigsim mākslīgā futbola laukuma un Aglonas stadiona izbūvi, atjaunosim Riebiņu stadionu.
    • Atbalstīsim novada sporta vēstures grāmatas izdošanu, muzeja ierīkošanu.

 

Uzņēmējdarbība, tūrisms, nodarbinātība
    • Sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību, veidosim pievilcīgu infrastruktūru.
    • Sadarbībā ar LLKC un LAD atbalstīsim lauku saimniecības.
    •  Mazināsim bezdarbu sadarbojoties ar NVA, organizēsim skolēnu nodarbinātību.
    • Turpināsim mazo grantu atbalsta programmu uzņēmējiem.
    • Veicināsim Aglonas bazilikas kompleksa kā starptautiskas nozīmes svētvietas attīstību.
    • Atbalstīsim mājražotājus, amatniekus. Paplašināsim tirdzniecības vietas, organizēsim gadatirgus.
    • Piešķirsim NĪN atlaides jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kuri rada vai saglabā esošās darba vietas.
    • Veidosim vienotu TIC ar filiālēm.
    • Atbalstīsim lauku, eko, velo un ūdens tūrismu.
    • Pilnveidosim esošos, veidosim jaunus tūrisma maršrutus.
    • Pavairosim zivju resursus.

 Sabiedrība, drošība
    • Atbalstīsim sabiedriskās organizācijas, pilsoniskās aktivitātes, brīvprātīgo darbu.  
    • Nodrošināsim Pašvaldības policijas darbu novadā. Kontrolēsim dabas resursu izmantošanu. 
    • Sadarbosimies ar Valsts policiju, Zemessardzi, VUGD, Jaunsardzi.
    • Izmantosim inovatīvas tehnoloģijas drošības, kārtības nodrošināšanā.
    • Turpināsim ierīkot apgaismojumu ciematos.
    • Izveidosim dzīvnieku patversmi.

Vide, infrastruktūra
     • Veidosim decentralizētu pārvaldes modeli ar attīstības centriem. 
    • Veicināsim iedzīvotāju konsultatīvo padomju veidošanos novadā.
    • Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu visā novadā, līdzfinansēsim tehniskos projektus un energoauditus.
    • Turpināsim ielu, lauku ceļu rekonstrukciju (vismaz viens ceļš katrā pagastā).
    • Sakārtosim vietējās nozīmes valsts ceļus pagastos.
    • Finansēsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanu, autostāvvietu izveidi. 
    • Atjaunosim pilsētas centru, autoostu.
    • Izveidosim jauniešu aktivitāšu laukumu pie bibliotēkas.
    • Atjaunosim baseinu un pirti.
    • Nodrošināsim komunālo pakalpojumu pieejamību pilsētā, lauku teritorijās.
    • Uzraudzīsim SIA “Preiļu Saimnieks” uzticēto funkciju izpildes kvalitāti, apkures tarifu saglabāšanu.
    • Veicināsim ūdenssaimniecības atjaunošanu, atkritumu šķirošanu. 
    • Atjaunosim kultūrvēsturiskos objektus pilsētā, pagastos. 
    • Godāsim iedzīvotājus par labi padarītu darbu, sakoptām mājām.
    • Izbūvēsim gājēju un veloceliņus. 
    • Atbalstīsim baznīcas, uzturēsim kārtībā kultūrvēsturiskās vietas, kapsētas.  
    • Rūpēsimies par tīru vidi, sakoptiem dabas objektiem.