PAVEIKTIE DARBI

Preiļu novada nozīmīgākie īstenotie un realizācijā esošie investīciju projekti

Projekts “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” /Nr.
5.6.2.0/16/I/013/.

Projekta darbības:
1. Rietumu ielas izbūve /izbūvēta jauna iela ar modernu apgaismojumu 3.06 km ar velo un
gājēju ceļiņu/;
2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā /Izbūvēts industriālais
laukums ar kopējo platību 3ha, 2 ha šķembots laukums, angāra ēka 1000 m2 platībā, 2
moduļu tipa saimniecības ēkas/.
Projekta finansējums: ERAF - 3 455 618.00 EUR, valsts budžeta dotācija – 187 909.96 EUR,
cits finansējums – 2 108 504,17 EUR, tai skaitā pašvaldības. 

NR.5.6.2.016013.jpg

Projekts “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība” /Nr. 5.6.2.0/18/I/009/.

Projekta darbības:
1. Rīgas un Brīvības ielu posmu pārbūve un rotācijas apļa izbūve Preiļu pilsētā.
Projekta finansējums: ERAF - 1 298 597.40 EUR, valsts budžeta dotācija – 57 291.10 EUR,
cits finansējums – 221 668.20 EUR, tai skaitā pašvaldības.

Projekts “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu
novadā” /Nr. 5.6.2.0/17/I/024/
.
Projekta darbības:
1. Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai
pieguļošā teritorijā. Projekta ietvaros plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000
t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju. Teritorija atradīsies pie izbūvētās Rietumu ielas
Preiļos, kas dos iespēju paplašināties jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās
jaunu komersantu piesaisti un darba vietu radīšanu.
2. Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, laukumu un
inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā. Aktivitāte nodrošinās iespēju Preiļos
radīt jaunu ražošanas uzņēmumu, kas dos augstu pievienoto vērtību un radīs jaunas
darba vietas.
Projekta finansējums: ERAF - 877 755,71 EUR, valsts budžeta dotācija – 504 956,66 EUR,
cits finansējums – 2 014 359,96EUR, tai skaitā pašvaldības.

Projekts “ Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai “ , 
projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/011. 

Projekta darbības: 
1. Veikt ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi un pieslēgumu izveidošanu, ēkas 
iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu 
un iekšējo durvju izbūvi u.c. 
Projekta finansējums: ERAF - 300.000 EUR , Valsts budžeta dotācija - 15 882.35 EUR , cits 
finansējums, tai skaitā pašvaldības – 633 840,07 EUR.

Projekts “ Rīteiropas vērtības “ , projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007. 
Projekta darbības:
1. Preiļu pils rekonstrukcijas 2.posms, logu, durvju izgatavošana un montāža, ārsienu 
iekšpuses izlīdzināšana un siltināšana, bēniņu siltināšana. 
Projekta finansējums: ERAF - 399 075,00 EUR , Valsts budžeta dotācija - 18 750,00 EUR , cits 
finansējums, tai skaitā pašvaldības – 82 075 EUR

image1.jpg
image16.jpg
image19.jpg
image25.jpg

Projekts “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, 
Daugavpils iela 64, Preiļi“ , projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/012.

Projekta darbības: 
1. Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana. 
Projekta finansējums: ERAF - 459 648.00 EUR , Valsts budžeta dotācija - 23 728.50 EUR , cits 
finansējums, tai skaitā pašvaldības – 112 236,55 EUR

Projekts “ Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos “ , projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/101.

Projekta darbības:

1. Pašvaldības ēkas Preiļos, Raiņa bulvārī 19 pārbūve /Ēkas fasādes sienu un bēniņu siltināšana, cokola un zem zemes līmeņa sienu siltināšana, veco logu un ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas izveidošana, saules kolektora uzstādīšana/. 2. Projekta finansējums: ERAF - 240 952.00 EUR , Valsts budžeta dotācija - 83 119.24 EUR , cits finansējums, tai skaitā pašvaldības – 1 281 579,29 EUR.

Projekts “ Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 
26, Preiļos “ , projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/102. 

Projekta darbības: 
1. Pašvaldības ēkas Preiļos, Rēzeknes ielā 26 pārbūve /Fasādes un jumta siltināšana, 
cokola un zem zemes līmeņa sienu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, pilna apkures 
sistēmas rekonstrukcija, ēkas gaismas ķermeņu modernizācija, zibens aizsardzības 
izbūve, lietus kanalizācija izbūve/.
Projekta finansējums: ERAF – 100 662.02 EUR , Valsts budžeta dotācija - 22 027.48 EUR , cits 
finansējums, tai skaitā pašvaldības – 272 407.63 EUR.

Projekts “ Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un 
modernizēšana “ , projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019. 

Projekta darbības: 
1. Mācību vides modernizēšana, izglītības iestāžu telpu pārbūve un atjaunošana, tiks 
iegādāts inovatīvs informāciju un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums mācību procesa 
nodrošināšanai, mācību klašu telpās iegādātas jaunas mēbeles, uzlabota sporta 
infrastruktūra . 
Projekta finansējums: ERAF - 1 799 767.00 EUR , Valsts budžeta dotācija - 159 502.35 EUR , 
cits finansējums, tai skaitā pašvaldības – 273 946,61 EUR

Projekts “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei “, projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078.

Projekta darbības:

1. Tiks uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tiks īstenoti pasākumi, stiprinot iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas, lai samazinātu riskus, kas izraisa veselības problēmas prioritārās veselības jomās- sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perintālā un neonatālā perioda aprūpē un garīgās veselības, Iedzīvotājiem būs pieejami cikliski pasākumu veidi fizisko aktivitāšu dažādošanai, veselības izglītībai, bezmaksas profilaktisko apskašu veikšanai un tikšanās ar dažādiem speciālistiem un lektoriem par sabiedrības veselību ietekmējošām tēmām. Projekta finansējums: ERAF - 99 377.75 EUR , Valsts budžeta dotācija - 17 537.25 EUR

Projekts “ Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā “ , projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/005.

Projekta darbības:

 1. Attīstīts Dienas aprūpes centra pakalpojums un izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte ( I vai II invaliditātes grupa), izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes. Projekta finansējums: ERAF - 299 732,95 EUR , Valsts budžeta dotācija - 17 000,28 EUR , cits finansējums, tai skaitā pašvaldības – 61 050,77 EUR.

Projekts “ Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārta “ , projekta Nr. 17- 03-A00702-000002 . Projekta darbības:

1. Pagastu lauku ceļu kvalitātes uzlabošana, kas paredz ar grants segumu ceļu pārbūvi /pārbūvēti grants ceļi posmos “Aizkalne-Maskavicišķi-Zapori”(Aizkalnes pag.), “Kurmi-Omolka” (Pelēču pag.), “Lielais Anspoku ceļš” (Saunas pag.) un “Anspoki- Štolderi” (Preiļu pag.). Projekta finansējums: ELFLA - 733 754, 79 EUR , cits finansējums, tai skaitā pašvaldības – 254 363,93 EUR

Projekts “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta “, projekta Nr. 17-03- A00702-000069.

Projekta darbības:

1. Ceļa seguma pārbūve, asfaltbetona brauktuves seguma konstrukcijas izbūve (krustojums) posmā “Rinči – Gorlišķi – Raudovka”. Projekta finansējums: ELFLA - 376 245,21 EUR , cits finansējums, tai skaitā pašvaldības – 305 265,61EUR.

image18.jpg
image2.jpg
image26.jpg
image5.jpg
image9.jpg
image17.jpg

Projekts ““Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā” /Nr. 18-03-A00403-000115/.

Projekta darbības:

1. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas 2180 metru kopgarumā pārbūve Preiļu novada Preiļu pagastā. Projekta finansējums: ELFLA - 81 130.22 EUR, pašvaldības finansējums – 9 014.47 EUR.

Projekts “Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības koplietošanas novadgrāvja Nr. 15, ŪSIK kods 432451:14 pārbūve” /Nr. 17-03-A00403-000195/.

Projekta darbības:

1. Novadgrāvja Nr. 15, ŪSIK kods 432451:14 pārbūve, lai uzlabotu ūdens noteces sistēmu Preiļu novada Preiļu pagastā. Projekta finansējums: ELFLA - 31 644,83 EUR, pašvaldības finansējums - 3 821,81 EUR

Projekts “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas Preiļu novadā” /Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000008/.

Projekta darbības:

1. Ielu apgaismojuma tīkla izbūve 473 metru garumā Pelēču ciemata centrā un pie pagasta pārvaldes ēkas /uzstādīti 14 apgaismes stabi ar LED gaismekļiem/. Projekta finansējums: ELFLA - 19 723.27 EUR, pašvaldības finansējums – 4 626.44 EUR

Projekts ““Digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” /Nr. LLI-89/.

Projekta darbības:

1. Iegādāts tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību noteikšanas ierīces, Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvie ekrāni un citas jaunās tehnoloģijas.

2. Izstrādāti četri interaktīvi risinājumi: “Interaktīva kinētiskā viktorīna par Latgali un Aukštaitiju”, “Virtuālās realitātes ekskursija maršrutā Utena-Zarasi-Daugavpils-Preiļi”, “Interaktīvs velobrauciens “Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un Dienvidlatviju?” “Ibeacon bibliotēka un latviešu-lietuviešu literatūras ceļvedis”. Projekta finansējums: ERAF - 68 933.55 EUR, valsts budžeta dotācija – 4054.92 EUR, pašvaldības finansējums – 8109.83 EUR.

Projekts ““Digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” /Nr. LLI-89/.

Projekta darbības:

1. Iegādāts tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību noteikšanas ierīces, Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvie ekrāni un citas jaunās tehnoloģijas.

2. Izstrādāti četri interaktīvi risinājumi: “Interaktīva kinētiskā viktorīna par Latgali un Aukštaitiju”, “Virtuālās realitātes ekskursija maršrutā Utena-Zarasi-Daugavpils-Preiļi”, “Interaktīvs velobrauciens “Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un Dienvidlatviju?” “Ibeacon bibliotēka un latviešu-lietuviešu literatūras ceļvedis”. Projekta finansējums: ERAF - 68 933.55 EUR, valsts budžeta dotācija – 4054.92 EUR, pašvaldības finansējums – 8109.83 EUR.

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” /Nr. LLI-349/.

Projekta darbības:

Uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamību personām ar invaliditāti, radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā /iegādātas dažādu veidu laivas, pludmales ratiņkrēsli, SUP dēļi, ūdens velosipēdi, katamarāni, glābšanas vestes, ūdens bumbas, āra vingrošanas rīki/. Projekta finansējums: ERAF - 141 514.80 EUR, pašvaldības finansējums - 24 973.20 EUR.

Projekts “Daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” /Nr. LLI-306/.

Projekta darbības:

1. Pelēču ezera purva dabas aizsardzības plāna izstrāde.

2. Pelēču purva apsaimniekošnas pasākumi. Projekta finansējums: ERAF - 55 627,49 EUR, valsts budžeta dotācija – 3 272,20 EUR, pašvaldības finansējums – 6 544,41 EUR

image11.jpg
image10.jpg
image24.jpg
image6.png
image20.png
image21.jpg

Projekts “Parki bez robežām” /Nr. LV-RU-0023/.

Projekta darbības:

1. Tiks veikti parka labiekārtošanas darbi – atjaunots celiņa segums starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A.Paulāna ielai, atjaunoti 2 parka tiltiņi, uzstādītas papildus miskastes un soliņi, ierīkota Zaļās klases vieta. Tiek plānoti 3 semināri Preiļos par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mārketinga pasākumiem tūrisma veicināšanā, kā arī organizēti mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem Projekta finansējums: ERAF - 61 200 EUR, pašvaldības finansējums – 6 800 EUR

Projekts “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” /Nr. ENI-LLB-1-244 /.

Projekta darbības:

1. Moderno tehnoloģiju aprīkojuma iegāde;

2. E-rokasgrāmatas izveide “Muzejs 2025”;

3. Projekta reklāmas video un muzeja mobilās aplikācijas izveide, interaktīvās spēles izstrāde;

4. Jaunas muzeja izglītojošās programmas skolēniem izveide “Dzīvā vēstures klase” Preiļu 1.pamatskolā;

5. Semināru organizēšana muzeju speciālistiem; Starptautisku ielu muzeju festivālu organizēšana.Projekta finansējums: ERAF - 119 264.57 EUR, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums – 13 251.62 EUR.

Projekts “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un 
Lietuvā” /Nr. LLI- 476/. 

Projekta darbības:
1. Tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot daļu dīķu un 
kanālu Preiļu muižas parkā. Uzsvars tiks likts uz teritoriju ainavas sakārtošanu un 
pielāgošanu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un uz teritoriju ūdens kvalitātes 
uzlabošanas darbiem.
2. Preiļu parks tiks papildināts ar izglītības takām, kurās tiks izstrādātas interaktīvās āra 
apmācības programmas skolēniem par zaļo infrastruktūru, bioloģisko daudzveidību, 
kultūras mantojumu, atjaunošanas darbiem un nepieciešamību rūpēties par dabu. 
3. Tiks sagatavoti bioloģiskās daudzveidības, parku koku uzskaites, vēsturisko parku 
ekosistēmu ekonomiskā novērtējuma ziņojumi, izstrādātas vadlīnijas bioloģiskās 
daudzveidības un biotopu pārvaldībai vēsturiskajos parkos.
Projekta finansējums: ERAF - 491 217.60 EUR, valsts budžeta dotācija – 28 895.10 EUR, 
pašvaldības finansējums – 57 790.31 EUR

Projekts “Amatu prasmes tūrisma telpā/ Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” /Nr. LLI-539/.

Projekta darbības:

1. Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās Preiļu pils 2. stāva daļēja renovācija; 2. Interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu (koncepcijas izstrāde, video filmēšana, ieskaņošana, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana u.c.); 3. Amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā. Projekta finansējums: ERAF - 195 836.60 EUR, valsts budžeta dotācija – 11519.80 EUR, pašvaldības finansējums – 23039.60 EUR Var piebilst, ka ir iesniegti vairāki projekti izvērtēšanai. Bet vēl bija no Valsts budžeta: Ievas un Ādama saliņas atjaunošana, hidrobūves atjaunošana Preiļu parkā, stadiona 1.kārtas pārbūve

image23.jpg
image15.png
image13.jpg
image22.jpg
image4.jpg

Fotogrāfijas no pašvaldības materiāliem