Maruta Plivda

Izglītība - Augstākā

Darba vieta - Preiļu novada dome

Vaļasprieks- Brīvprātīgais darbs

Kuras vietas Jums, Preiļu novadā ir kā iedvesmas avots?- Preiļu parks un pils, Preiļu pludmale,  Jasmuiža

Ir modernizētas un izremontētas skolas, attīstās IT tehnoloģijas un robotikas nozares, ir veikta sešu lauku ceļu atjaunošana, Lielo Anspoku ciemā uzklāts asfalta segums. Ir uzsākta pils atjaunošana un tiek uzlabota parka infrastruktūra, ir nosiltinātas ēkas Preiļos Raiņa bulv.-19, Rēzeknes iela-26, atjaunots Svētku laukums, uzlaboti bērnu rotaļu laukumi bērnudārzos, pilsētā un pagastos. Tiek maksātas stipendijas jaunajiem speciālistiem. Sakārtotas stāvvietas gan pie Kārsavas ielas, gan pie Brīvības ielas. Uzbūvēta jauna Rietumu iela, uzsākta tipveida ražošanas ēku būvniecība, gan pie Rietumu ielas, gan tūlīt arī pie Meža ielas un pie Daugavpils ielas. Atjaunota Viļānu  iela. Uzsākta iekšpagalmu atjaunošana pateicoties domes 75%-80% atbalstam. Ierīkots apgaismojums Pelēču ciemā, uzbūvēta estrāde. Pagastos un Salas pamatskolā   ierīkoti granulu katli un atjaunota apkures sistēma. Drīz tiks pabeigts grupu dzīvokļu un Labklājības pārvaldes teritorijas labiekārtošanas projekts. Izbūvēts jauns rotācijas aplis, atjaunoti Brīvības un Rīgas  ielu ceļu posmi. Pateicotie SIA Preiļu saimnieks pilsētā Celtnieku ielas masīvā , Liepu ielas masīvā un Mehanizatoru un Pils ielu masīvā atjaunots ūdensvads un kanalizācija. SIA Preiļu slimnīcā saglabāta dzemdību nodaļa, tiek realizēts ES projekts 4.stāva atjaunošanai. IR atjaunots sporta skolas stadiona segums. Ir apstiprināts sporta skolas energoefektivitātes projekts un tuvākajā laikā tas tiks realizēts.

Kas būtu vēl tie darāmie darbi,kuri iedzīvotājiem būtu, Jūsuprāt, svarīgi nākotnei? - Jāturpina iekšpagalmu atjaunošana, bērnu rotaļu laukumu atjaunošana, jāveicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija. Jāatbalsta uzņēmēji, lai novadā palielinātu darba vietu skaitu. Jārisina jaunu dzīvokļu būvniecības jautājums. Jāturpina lauku ceļu atjaunošana, dubulto virsmas kārtu uzklāšana. Jāturpina uzlabot sporta infrastruktūra. Svarīga sadarbība būs ar Aglonas diacēzi, lai attīstītu Aglonu kā starptautisku sakrālā tūrisma un lauku tūrisma galamērķi. Katrā apdzīvotā vietā jāatrod stiprā puse un jāveicina tās attīstība, piemēram, Jasmuiža Raiņa jaunu dienu zeme, Galēni- jāizmanto muižas potenciāls, Silajāņi- ķeramiķu tradīcijas, tehnikas vai motormuzeja vieta, Līči sociālo pakalpojumu centrs u.c.,

Jāturas kopā, lai ar savām zināšanām, darbaspējām un neatlaidību sasniegtu kopīgi izvirzītos  mērķus!