Mūsu komanda apvieno pieredzējušus un sociāli atbildīgus cilvēkus, kuri atzīst šādas galvenās pamatvērtības – brīvību, taisnīgumu, vienlīdzību, saimnieciskumu, ģimeni un garīgumu. 
         Mēs veicināsim Krāslavas novada izaugsmi ar godīgu, profesionālu, efektīvu un kompaktu pārvaldi.
        Mūsu pirmais uzdevums būs ieviest uz rezultātu orientēta budžeta izstrādes principus, pārskatot jebkuru tēriņu pamatotību un to atbilstību pašvaldības veicamajām funkcijām. Iegūtos līdzekļus ieguldīsim sociālajā drošībā, apkārtējās vides sakārtošanā un uzņēmējdarbības veicināšanā.

 

Atvērta pārvaldība un sadarbība
Strādāsim visu Krāslavas novada iedzīvotāju labā, aicinot līdzdarboties. Veidosim līdzdalības budžetu. Panāksim, ka stratēģiski svarīgus pakalpojumus jānodrošina pašvaldības uzņēmumiem, kuri spēj darboties vietējo iedzīvotāju interesēs, darot to labāk un lētāk. Ierobežosim azartspēļu zāļu attīstību.
 

Sociālā sfēra
Attīstīsim sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības grozu, to padarot pieejamāku un kvalitatīvāku. Sociālajā darbā tiks ieviesti jauni un uzlaboti esošie sociālie pakalpojumi. Rūpēsimies par sociālās aprūpes centru klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Novadā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm bērna piedzimšanas gadījumā nodrošināsim papildus pabalstu 1000 EUR apmērā. Gādāsim par esošo pabalstu sistēmas pensionāriem un invalīdiem uzlabošanu.   
 

Veselība un sports
Attīstīsim un pilnveidosim medicīniskās aprūpes pieejamību, atbalstot ģimenes ārstu, ārstu speciālistu prakses. Rūpēsimies, lai attālākajos novada punktos savu darbību turpina feldšeru  punkti.  
Veicināsim sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību, piesaistot profesionālus darbiniekus sporta darba dažādošanai novadā. Atbalstīsim sporta skolas un labākos sportistus.

 

Izglītība, kultūra un reliģija
Izveidosim novada skolu tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību. Uzlabosim skolu materiāltehnisko bāzi. Nodrošināsim iespēju jau no pirmās klases apgūt angļu valodu un informācijas tehnoloģijas interešu izglītībā. Atbalstīsim un stimulēsim izglītības jomā strādājošo profesionalitāti, darba pieredzi un  efektivitāti. Sniegsim atbalstu pedagogu sociāli - ekonomiskajam nodrošinājumam. Rūpēsimies par profesionālās izglītības attīstību noteiktu profesiju apguvē.
Veicināsim novada kultūras darbinieku profesionalitāti, ieviešot motivēšanas programmu. Turpināsim attīstīt un saglabāt novada kultūras mantojumu. 
Stiprināsim un attīstīsim partnerattiecības ar reliģiskajām un nevalstiskajām organizācijām.

 

Vide
Rūpēsimies par novada pilsētu un pagastu teritoriju sakoptību un ainavisko pievilcību,  videi draudzīgu saimniecisko darbību. Gādāsim par vides ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu novada ezeros un upēs, veicot dabisko zivju ceļu un nārstu vietu atjaunošanas, uzlabošanas darbus. Plānveidīgi veiksim publisko ūdenstilpju monitoringu, nepieciešamības gadījumā papildinot zivju resursu krājumus. Nodrošināsim pienācīgu un atbilstošu pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, pašvaldības resursu tai skaitā pašvaldības mežu racionālu, plānveidīgu un pārdomātu apsaimniekošanu.
 

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība un tūrisms
Saglabāsim pēc iespējas zemāku nodokļu slogu pašvaldības pārziņā esošajās jomās, kas attiecas uz uzņēmējiem un mājsaimniecībām. Izveidosim novada uzņēmējdarbības atbalsta fondu, ar mērķi sniegt visaptverošu bezmaksas konsultatīvu palīdzību iedzīvotāju iesaistei uzņēmējdarbībā.
Ieviesīsim grantu programmu, kuras ietvaros ik gadu sniegsim atbalstu projektu konkursu rīkošanai ar mērķi finansiāli atbalstīt projektus jaunu mikro uzņēmumu veidošanai un attīstībai. 
Veicināsim ekoloģiskas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. 
Aktīvi iesaistīsimies esošās tūrisma infrastruktūras attīstībā un esošo tūrisma objektu pilnveidošanā. Veicināsim privātā sektora iesaistīšanos tūrisma pakalpojumu sniegšanas izaugsmei.

 

Infrastruktūra, dzīvojamais fonds, ceļi
Iestāsimies par  finansējuma palielinājumu lauku ceļu tīkla uzturēšanai un uzlabošanai. Veiksim novada pilsētu un pagastu ceļu, ielu infrastruktūras atjaunošanu. 
Rūpēsimies par pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda rekonstrukciju un uzlabošanu. 
Veiksim centralizētās apkures sistēmu efektivitātes uzlabošanu, veicinot siltuma zudumu samazinājumu, ūdens apgādes sakārtošanu.  
Veicināsim ielu nosaukumu norāžu un māju numuru zīmju uzstādīšanu novada pilsētās un pagastu centros.
Veiksim aktīvus pasākumus vidi degradējošu objektu rekultivācijā. 

Par labiem darbiem iedzīvotāju labā!