CIEŅPILNA ATTIEKSME PRET  CILVĒKU UN ĢIMENI

•    godāsim mūsu cilvēku - neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, tautības, reliģiskās piederības, politikās pārliecības
•    materiāli atbalstīsim novada jaundzimušos 
•    nodrošināsim brīvpusdienas 1.-12. klašu skolēniem
•    atcelsim vecāku līdzmaksājumu sporta skolās
•    līdzfinansēsim autovadītāju B kategorijas apmācības vidusskolu klātienes izglītojamiem
•    izstrādāsim programmu jauno speciālistu un jauno ģimeņu nodrošināšanai ar dzīvokli
•    atbalstīsim daudzbērnu ģimenes
•    stiprināsim tradīcijas senioru, darba veterānu, godājamu cilvēku un ģimeņu atbalstam

LĪDZATBILDĪBA, SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS


•    atbalstīsim sabiedriskās organizācijas un nozīmīgas pilsoniskās aktivitātes 
•    motivēsim sociālā riska mērķgrupas iesaistīties sabiedriskajos darbos
•    piedāvāsim nodarbinātības iespējas skolēniem un studentiem vasaras periodā 
•    atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām
•    pietuvināsim ekskluzīvus pasākumus mazaizsargātām ģimenēm 
•    iesaistīsim sabiedrību svarīgu lēmumu pieņemšanā

VESELĪBA, VESELĪGS DZĪVESVEIDS

•    saglabāsim slimnīcu 
•    nodrošināsim novada izglītības iestāžu bērniem bezmaksas peldētapmācību
•    uzlabosim sporta infrastruktūru Baltinavas vsk., Viļakas VĢ un Balvu PVV
•    turpināsim aktīvās atpūtas vietu labiekārtošanu pie ūdenstilpnēm 
•    uzbūvēsim veloceliņu Balvi-Kubuli un multifunkcionālo halli Balvos
•    atbalstīsim  tautas sportu un iedzīvotāju līdzdalību veselīga dzīvesveida aktivitātēs 

SOCIĀLĀ, FIZISKĀ UN EMOCIONĀLĀ DROŠĪBA


•    veidosim sociāli, fiziski un emocionāli drošu vidi, visa veida pakalpojumus pietuvinot dzīvesvietai
•    nodrošināsim īpašās sociālās grupas ar dūmu detektoriem un skursteņu tīrīšanu (1x gadā) 
•    paplašināsim Pašvaldības policijas un Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību
•    pastiprināsim pašvaldības konsultatīvo atbalstu 


KULTŪRA


•    stiprināsim latgaliešu valodas vietu un lomu sabiedrības dzīvē
•    attīstīsim konkurētspējīgu profesionālās ievirzes izglītību, laikmetīgu bibliotēku un muzeju pakalpojumu
•    atbalstīsim privātās iniciatīvas kultūras jomā, sakrālā mantojuma saglabāšanu 
•    organizēsim kultūras dzīvi, respektējot katra pagasta īpašās iezīmes

IZGLĪTĪBA


•    stiprināsim pilsonisko apziņu, piederības sajūtu novadam, Latgalei, valstij. Atbalstīsim latgaliešu valodas mācīšanu skolās
•    saglabāsim esošo skolu tīklu 
•    noteiksim kā prioritāti izglītības kvalitāti un konkurētspēju 
•    panāksim ES pierobežas kategorijas skolām labvēlīgākus valsts mērķdotācijas piešķiršanas principus
•    stiprināsim skolu IT nodrošinājumu
•    izveidosim vienotu skolēnu un skolotāju materiālās stimulēšanas sistēmu
•    nodrošināsim PII pedagogus ar pilnas likmes darbu


DARBĪGS JAUNIETIS

•    izstrādāsim rīcības plānu, sekmējot  jauniešu atgriešanos novadā 
•    noteiksim atbalsta instrumentus jaunajiem speciālistiem un uzņēmējiem 
•    nodrošināsim prakses vietas un brīvprātīgā darba iespējas 
•    atbalstīsim skolēnu mācību uzņēmumu programmu ieviešanu skolās
•    attīstīsim mūsdienīgus jauniešu centrus novadā

DABA UN VIDE

•    veidosim pievilcīgu dzīves vidi, racionāli izmantojot dabas  resursu
•    labiekārtosim stāvlaukumu “Sita – Latgales vārti”
•    izbūvēsim melno ceļa segumu  Tilža -  Krišjāņi, uzlabosim  ceļa posmus Sita - Balvi, Balvi – Viļaka, Balvi – Baltinava, Baltinava – Tilža, Tilža - Bērzpils
•    līdzfinansēsim projektus komunālas saimniecības, daudzdzīvokļu māju piebraucamo ceļu, pagalmu sakārtošanai
•    nodrošināsim lielgabarīta atkritumu pieņemšanas punktu izveidi

DARBA TIKUMS UN LABKLĀJĪBA

•    veicināsim darba tikuma godāšanu, pilnveidosim apbalvošanas un materiālās stimulēšanas sistēmu visās nozarēs
•    uzlabosim komunikāciju un sniegsim atbalstu uzņēmējiem, lauksaimniekiem, mājražotājiem
•    padarīsim lauku cilvēkam pieejamu lauku attīstības konsultanta pakalpojumu
•    organizēsim projektu konkursus jaunajiem uzņēmējiem 
•    paplašināsim tirdzniecības vietas mājražotājiem

LABA PĀRVALDĪBA, POLITISKĀ KULTŪRA

•    kopā ar politiskajiem partneriem veidosim vienotu lēmējvaras komandu
•    veidosim decentralizētu novada pārvaldes modeli ar Balviem, Baltinavu, Viļaku un Rugājiem kā novada attīstības centriem
•    izveidosim vienotu:
    - Izglītības un sporta pārvaldi
    - Kultūras pārvaldi
•    atjaunosim Balvu sporta centra darbību
•    nostiprināsim Ziemeļlatgales Biznesa centra lomu
•    nepieļausim amatpersonu neprofesionālismu, nolaidību un korupciju